بهتیس که بود!

 

تخت جمشید - بهتیس - کوتوال غزه

 

بهتیس یکی از سرداران بزرگ ایرانی است که در جنگ با اسکندر مقدونی حماسه دژ غزه را آفرید و خود را در صف پوران نیک این خاک اهورایی جای داد.

پس از شکست ایران از اسکندر سپاه مقدونیه به قصد تصرف شهر غزه که در کنار دریای مدیترانه بود رهسپار شدند‌‌‍(چون ایرانی ها در نبرد های گرانیک ۳۳۴ ق.م و ایسوس ۳۳۳‍ ق.م شکست خورده بودند).

همان طور که میدانید غزه در حال حاضر یکی از شهرهای فلسطین است و این کشور نیز یکی از ایالات ایران آن سامان بود و بهتیس نیز فرمانده دژ نظامی شهر غزه بود.

ایران با وجود سپاه اندک در برابر سپاه بی شمار اسکندر جانانه از دژ دفاع کردند و تحت فرماندهی بهتیس در حدود ۲ ماه سپاه اسکندر را پشت دژ نگاه داشتند و اینکه طی این دو ماه ۲ بار جان اسکندر به خطر افتاد و سپاه او تلفات فراوان دادند.

پس از فتح غزه با توجه به اینکه ۲ بار جان او در جریان محاصره ۲ ماهه به خطر ا فتاد او برای ادامه جنگ با ایران ناچار شد ‍آمین تاس را به مقدونیه فرستد تا نیروی تازه بیاورد.

در جنگ غزه اسکندر و به تیس شخصا در صفوف جنگ بودند و با اینکه سپاهیان سردار ایرانی زخم های بسیار داشتند حاضر به تسلیم دژ نبود.

اما سر انجام بدلیل خون بسیار و زخم های شدید سرانجام بیهوش شد و با همین حال به دست دشمن افتاد.

و بدین صورت به اسارت دشمن در امد .در زمان اسارت نیز حاضر به کرنش نسبت به اسکندر نشد و خشم او را بر انگیخت .او نیز در عوض دستور داد تا پاشنه های پای او را سوراخ کرده و تسمه های چرمی را از ان بگذرانند. و تسمه را به ارابه بستند و او را به دور غزه گردانند تا او جان باخت .

پس از این عمل دلخراش مرگ به تیس ‍۳۳۲ ق. م اسکندر که احساس می کرد این عمل نا جوانمردانه سردانش را ناراحت کرده است در تبریه خود گفت

‍من از دودمان آشیل هستم و او نیز با هکتور چنین کرد.

284 views