یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود

 

یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود

واقعاً رسیدن به پول و یا مقام برای بعضی ها مثل سمه برای خودشون و جامعه. به قول شاعر معرفت بار گرانی است به هر کس ندهند.

خداوند به همه کسانی که اینجور افراد سر راهشان می آیند باید رحم کند. چون این افراد می توانند باعث ضرر و زیان و آسیب زدن به دین و ایمان اطافیان هم شوند.

خدایا به کسی که لیاقت پول یا مقام را ندارند پول و مقام نده.

ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود

وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری شود ولیک به خون جگر شود

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه

کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان

باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو

لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

از کیمیای مهر تو زر گشت روی من

آری به یمن لطف شما خاک زر شود

در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب

یا رب مباد آن که گدا معتبر شود

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی

مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست

سرها بر آستانه او خاک در شود

حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست

دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود

حافظ

پر طاووس قشنگ است ، به كركس ندهند
معرفت بار گرانیست ، به هركس ندهند

معرفت راه رهائیست ، به هر نفس ندهند
معرفت بذر نشكفته عشقیست ، به نارس ندهند

معرفت علمیست كه شناسد ، كس ز ناكس
این علم گران را در عالم عرفان ، به نا كس ندهند

ار ز مَنیّت گُذری ، سَهل به عرفان برسی
معرفت حقّ را جز به عارف ، بر كس ندهند

گر از قلّه قلبت قاف را بربایند
شهدآن بی قاف را جز به عنقای بر خس ندهند

گر از تیغ زهدان رُهام بسلامت كردی گذر
آندم به دَمت مسیحا نفسیت كه بر كس ندهند

سروده از ذبیح الله قاسمی …رهام