گمشده تا میتوانید این عکس رو پخش کنید

 

دوستان تا میتوانید این عکس رو پخش کنید

 

کپی

با سلام
دوستان تا میتوانید این عکس رو پخش کنید تا این بچه پیدا بشه و خانوادی از این درد بزرگ نجات پیدا کنن جان امام زمان پخش کن.

باز هم یک گمشده دیگر. واقعا یعنی روزی می رسه که شاهد این جور مسایل نباشیم یا دست کم میزانش به کمترین حد ممکن برسه؟