نوشته جالب پشت یک اتوبوس در اروپا

 

نوشته جالب پشت یک اتوبوس در اروپا

متن ترجمه نوشته:

چاقو اسماعیل را نکشت
آتش ابراهیم را نسوزاند
نهنگ یونس را نخورد
دریا موسی را نبلعید
با خدا باش تا نگهبانت باشد…