هوای فقرا و بی خانمان ها را داشته باشیم.

 

هوای فقرا و بی خانمان ها را داشته باشیم.

 

رفتم بیرون برا خرید. شب بود. هر چند لباس مناسبی پوشیده بودم اما به شدت سردم بود. وقتی برگشتم خونه احساس خوبی کردم. احساس گرما احساس داشتن پناهگاهی در برابر سرما!

بیایید بی خانما ها را در یابیم. کسانی که مانند ما انسانند فقط پول ندارند. بیایید تا حد توانمان به آنها کمک کنیم حتی الان که دیگه کسی صحبتی از دیوار مهربانی نمی کنه و این دیوار به دست فراموشی سپرده شد.

چرا این بینوایان نباید پناهگاهی داشته باشند؟ً! من نمی دانم اما می دانم وظیفه انسانی ما این است که وقتی دز کنار بخاری نشسته ایم یادی هم از آنها کنیم.

یا حق.